Czyszczenie i dekontaminacja instalacji petrochemicznych

Opracowana przez EnvTech technologia ETI Cleaning & Gas Freeing Solution TM powstała z myślą o skróceniu czasu niezbędnego do przygotowania poszczególnych urządzeń bądź całych instalacji wynikającego z ich neutralizacji bądź dekontaminacji przed przystąpieniem do właściwych prac remontowych bądź inspekcyjnych.

Skrócenie czasu prac remontowych skutkuje wcześniejszym wznowieniem pracy urządzeń lub całych instalacji, co z kolei przekłada się na zmniejszenie straty spowodowanej wyłączeniem ich z procesu produkcji a wcześniejszy start oznacza zwiększenie ogólnej produkcji, znajdującej odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Jednak najważniejszą cechą naszej technologii jest BEZPIECZEŃSTWO. W naszym przypadku skrócenie czasu potrzebnego na dekontaminację nie odbywa się kosztem powstania ryzyka na zdrowiu czy uszkodzenia instalacji.


W procesie neutralizacji i czyszczenia lub dekontaminacji z użyciem technologii ETI Cleaning & Gas Freeing Solution TM, jesteśmy w stanie usunąć następujące związki chemiczne:

 • Szkodliwe gazy (siarkowodór, benzen, opary węglowodorowe, itp.)
 • Zemulgować pozostałości węglowodorowe
 • Zneutralizować kwasy politionowe
 • Dezaktywować osady piroforyczne
 • Usunąć pozostałości polimerowe
 • Rozpuścić wszelkie osady (częściowo zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia)

Technologia ETI Cleaning & Gas Freeing Solution TM znajduje zastosowanie w następujących instalacjach i urządzeniach:

KOLUMNY ROZWARSTWIAJĄCE I ZBIORNIKI

 • Atmosferyczna Wieża Destylacyjna
 • Próżniowa Wieża Destylacyjna
 • Retorta koksownicza
 • Wieża Fluidalny kraking katalityczny (FKK)
 • Rozdzielacz (Stripper)
 • Zbiornik separacyjny
 • Hydrouzdatniacz
 • Instalacje Clausa
 • Instalacje Aminowania
 • Reforming Katalityczny
 • Izomeryzacja
 • Visbreaking
 • Reforming Parowy
 • i inne.

INSTALACJE UZDATNIAJĄCE

 • Absorber Amin
 • Regenerator Amin
 • Separator Amoniaku
 • Separator Siarkowodoru