Gotwanie Alkaliczne

Alkaliczne gotowanie jest to proces spulchniania osadów krzemianowych i siarczanowych za pomocą gorących roztworów zasad.

Alkaliczne gotowanie jest specyficzną dziedziną chemicznego czyszczenia. Realizujemy ją analogicznie jak w przypadku chemicznego czyszczenia z zastosowaniem zainhibitowanych roztworów kwasów stosując jako środki czyszczące gorące roztwory zasad bądź soli.